header-int

Tugas Pokok Wakil Dekan I

Posted by : Administrator
Share

Tugas Pokok
1. Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Bertanggung jawab kepada Dekan

Fungsi :

 1. Menyusun rencana dan program kerja fakultas bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama sebagaipedoman pelaksanaan tugas.
 2. Memberikan tugas kepada bawahan langsung sesuai denganbidangnya.
 3. Memberikan arahan kepada bawahan langsung untuk kelancaranpelaksanaan tugas.
 4. Mengkoordinasi bawahan langsung agar terjalin kerjasama yang baik.
 5. Membina bawahan untuk meningkatkan kemajuan dan disiplin.
 6. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahuipermasalahan dan penanggulangannya.
 7. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karier.
 8. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang akademik untukpenjabaran pelaksanaannya.
 9. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran,penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama untuk kelancaran tugas.
 10. Memberikan layanan teknis dibidang pendidikan dan pengajaran,penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kerjasama.
 11. Melaksanakan pembinaan dosen pada fakultas melalui lanjutan studi, seminar, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya.
 12. Memotivasidosenuntuk melakukan kegiatan penelitian danpengabdianmasyarakatuntukterlaksananya kegiatan Tridharma Perguran Tinggi.
 13. Menyusun petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikandan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 14. Menyusun laporan dibidangnya sesuai dengan hasil yang dicapaisebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Unidha Selamat Datang di Website FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO
© 2021 Universitas Muara Bungo Follow Universitas Muara Bungo : Facebook Twitter Linked Youtube